ARHIVĂ ADMITERE MASTERAT - 2017

 

METODOLOGIE

Puteți vizualiza metodologia privind admiterea la Ciclul II: studiile universitare de master pentru anul universitar 2017-2018 accesând următorul document:

Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului de admitere pentru anul universitar 2017-2018 

Admiterea la Studii Universitare pentru Cetățenii Străini din State Terțe ale Uniunii Europene care Studiază pe Cont Propriu Valutar (CPV)

 

 

MODALITATE ADMITERE

 

PROBA DE CONCURS ȘI MODALITATEA DE SUSȚINERE

Domeniul Programul de master Proba de concurs/modalitatea de susținere
Horticultură  Managementul conservării biodiversității

1.Probă scrisă (test grilă), pondere 50 %           

2.Media examenului de diplomă/licență, pondere 50 %

Tehnologii integrate de obținere și valorificare a produselor horticole
Științe horticole ecologice
Tehnologii performante, management și marketing vitivinicol
 
 

Pentru înscrierea la concursul de admitere candidaţii completează o cerere de înscriere în care vor menţiona, sub semnătură proprie, toate datele solicitate de formularul respectiv.

La cererea de înscriere se anexează următoarele acte:

 1. diploma de licenţă sau echivalentul acesteia (sau adeverinţă pentru candidaţii care au promovat examenul de licenţă  în sesiunile corespunzătoare anului universitar 2016‐2017, din care să reiasă media generală, mediile obţinute în anii de studii, termenul de valabilitate şi faptul că nu a fost eliberată diploma) în original sau copie;
 2. suplimentul la diplomă/foaia matricolă în original sau copie;
 3. diploma de bacalaureat şi foaia matricolă în original sau copie;
 4. certificatul de naştere, în copie;
 5. certificatul de căsătorie, în copie (dacă este cazul);  
 6. copie după buletinul sau cartea de identitate;
 7. adeverinţă medicală tip;
 8. patru fotografii tip carte de identitate/buletin;
 9. chitanţa de plată a taxei de înscriere; j. acte doveditoare ale dreptului de a fi scutiţi de plata taxei de înscriere (numai pentru acei candidaţi care solicită  scutirea de plata taxei de înscriere la concurs  şi numai când aceştia îndeplinesc condiţiile care le dau dreptul să  beneficieze de scutirea respectivă).

 

Documentele depuse în copie vor fi certificate conform cu originalul de persoanele desemnate la nivel de facultate (Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 41/2016).

 

CUANTUMUL TAXEI DE STUDIU PENTRU ANUL I- 2017-2018

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER ÎNVĂȚĂMÂNT CU FRECVENȚĂ

 
Nr.crt. Facultatea Domeniul/Specializarea Taxa anuală în lei* Tranșe
I II III
1 Horticultură Managementul conservării biodiversității 2,800 1,400 700 700
Tehnologii integrate de obținere și valorificare a produselor horticole
Tehnologii performante, management și marketing vitivinicol
Științe horticole ecologice
 
* se acordă o reducere de 10 % din valoarea taxei de studii pentru cei ce achită integral taxa de studii
**Cuantumul taxei de înscriere este de 150,00 lei, iar dacă un candidat va dori să marcheze şi alte opţiuni, la alte facultăţi, taxa este de 50,00 lei pentru fiecare altă opţiune în plus. Cuantumul taxei de înmatriculare este de 50,00 lei.
 
 

Tematica de admitere:

1. Noţiuni de ecologie şi protecţia mediului:

 • caracterizarea ecosistemelor – analiza componentelor structurale şi
 • funcţionale;
 • clasificarea speciilor in functie de factorii de mediu (umiditate sol,
 • temperatura aer, lumina, reactia solului)
 • particularităţile agroecosistemului horticol;
 • dezvoltarea durabilă – definiţie şi implicaţii în dezvoltarea sistemelor socioeconomice;
 • particularităţi ale protecţiei integrate a culturilor horticole.

2. Zonarea culturilor horticole

 • legumicole
 • ornamentale (floricole si dendrologice)
 • pomicole
 • viticole

3. Noţiuni de poluare şi agricultura ecologica

 • surse de poluare
 • sisteme alternative de cultura
 • principii si obiective ale agriculturii ecologice

4. Managementul productiei ecologice

 • rolul biodiversitatii in agricultura ecologica
 • reguli si principii de obtinere a productiei ecologice
 • inspectie, etichetare, comercializare, import, export produse ecologice – notiuni de baza

Bibliografie orientativă:

1. Berca, M. 2000 - Ecologie generală şi protecţia mediului. Editura Ceres, Bucureşti

2. Dejeu, L., Petrescu, C., Chira, A. 1997. Horticultură şi protecţia mediului, Ed.

Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

3. Marin D.I., Băbeanu, N. 2005 – Ecologie. Editura Ceres, Bucureşti

4. Vădineanu A., 1998 - Dezvoltarea Durabilă, Vol. I-II, Ed. Universităţii Bucureşti

5. Botnariuc N., Vădineanu A. 1982– Ecologie, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti

6. Chira, C-L. 2005 – Tehnici hortiviticole compatibile cu mediul. Editura Ceres, Bucureşti

7. Ciocarlan, V. 2009 – Flora ilustrata a Romaniei. Editura Ceres, Bucureşti

8. Balan, V., Dejeu, L., Chira, A., Ciofu, R. 2003 – Horticultura alternativa si calitatea

vietii. Editura GNP Minischool, Bucureşti

9. Ordonanta de urgenta 195/2005, privind protectia mediului, actualizata la data de 1

ianuarie 2012

10. http://www.mmediu.ro/dezvoltare_durabila/dezvoltare_durabila.htm

11. http://www.mapam.ro/ro/agricultura-ecologica.html

Atenţie! Bibliografia prezentată este strict orientativă. Candidaţii pot folosi pentru

pregătirea tematicii de concurs orice sursă, în orice limbă de circulaţie internaţională.

 

Master: Tehnologii performante, management ș i marketing viti-vinicol 

TEMATICĂ DE ADMITERE

1. VITICULTURĂ

No ț iuni introductive în viticultură: istoric, definiție și conținut; importanța viticulturii; situația viticulturii pe plan mondial și în România; măsuri de relansare a producției vitivinicole; viticultura și problemele lumii contemporane.

Ecologia vi ț ei de vie: ecosistemul viticol; influența factorilor climatici, edafici, orografici și a altor factori secundari de biotop asupra viței de vie

Zonarea culturii vi ț ei de vie în România: definirea zonării și aspect generale privind zonarea viticolă; criteriile care stau la baza zonării soiurilor de viță de vie.

Caracteristicile principalelor regiuni viticole din România: schița monografică a viticulturii din România; Regiunile viticole ale României (Podișul Transilvaniei, Dealurile Moldovei, Dealurile Munteniei și Olteniei, Dealurile Banatului, Dealurile Crișanei și Maramureșului, Colinele Dobrogei, Terasele Dunării, Nisipurile și alte terenuri favorabile din sudul țării).

2. OENOLOGIE

Caracterizarea fizico-chimică a componentelor strugurilor: ciorchinii, boabele, pielița, pulpa și semințele.

Ambalarea vinurilor: necesitatea și beneficiile ambalării, materiale utilizate pentru ambalarea și comercializarea vinurilor.

Tehnici de îmbuteliere: îmbutelierea automatizată, îmbutelierea manuală și lucrări de testare și control efectuate înainte, în timpul și după îmbutelierea vinurilor.

Etichetarea vinurilor: aspecte generale, prevederile legale în vigoare privind etichetarea vinurilor, design-ul unei etichete.

 

3. LEGISLA Ț IE VITI-VINICOLĂ

LEGE nr. 164/2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole;

HOTARARE DE GUVERN nr. 512/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole nr. 164/2015.

*BIBLIOGRAFIE ORIENTATIVĂ

Bucur G. Mihaela, 2012. Viticultura, Ed. Ceres.

Antoce O. Arina, 2015. Oenologie, Ed. Ex Terra Aurum, București.

Antoce O. Arina, 2005. Condiționarea, ambalarea si etichetarea vinurilor, Ed. Ceres, București.

Legea nr. 164/2015 a viei și vinului în sistemul organizării comune a pieței vitivinicole.

H.G. 512/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii viei şi vinului.

 

* bibliografia prezentată este strict orientativă, candida ț ii pot folosi pentru pregătirea tematicii de concurs orice alte surse. Materiale bibliografice pentru concursul de admitere sunt disponibile la Biblioteca Catedrei de Viticultura ș i Vinifica ț ie sau în format digital prin e-mail la cerere: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. / Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

 

NUMĂR LOCURI

CONCURSUL DE ADMITERE

STUDII UNIVERSITARE DE MASTER

– SESIUNEA Septembrie 2017 –

 
Domeniul   Programul de studii universitare de MASTER  NUMĂR LOCURI 
Horticultură    Managementul conservării biodiversității 29
Tehnologii integrate de obținere și valorificare a produselor horticole 29
Tehnologii performante, management și marketing vitivinicol 26
Științe horticole ecologice 25
 

 

 

CALENDAR

C A L E N D A R U L desfăşurării concursului de admitere pentru anul universitar 2017- 2018 - sesiunea I la studii universitare de master învăţământ cu frecvenţă

 • 17 - 25 IULIE: Înscrierea candidaţilor se face la secretariatele facultăţilor de luni până vineri între orele 8:00 - 16:00, sâmbata între orele 8:00 - 12:00, cu excepţia zilei de duminică 23 iulie a.c. când nu se fac înscrieri;
 • 26 IULIE:         Desfăşurarea probei scrise si afişarea rezultatului în urma susţinerii probei scrise - pentru programele de studii din cadrul facultăţii de Horticultură;
 • 27 - 28 IULIE: Depunerea, analiza si soluţionarea eventualelor contestaţii privind rezultatul probei scrise si/sau rezultatul concursului si comunicarea deciziei;
 • 28 IULIE:    Depunerea documentelor în original dacă nu au fost depuse la înscriere;
 • 28 IULIE - 2 AUGUST: Încasarea taxelor (taxă de înmatriculare pentru candidaţii înscrişi pe locurile cu finanţare de la buget si taxa de înmatriculare si transa I din taxa de studiu pentru candidaţii înscrisi pe locurile cu taxă) si semnarea contractului de studii;
 • 3 AUGUST:  Afisarea listei finale a candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu finanţare de la buget în limita numărului de locuri repartizat; Afisarea listei finale a candidaţilor înmatriculaţi pe locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizat.

 

Sesiunea II - septembrie 2017 - a concursului de admitere la studii universitare de master se va desfășura în perioada 11 – 20.IX.2017

 

C A L E N D A R U L

desfăşurării concursului de admitere pentru anul universitar 2017– 2018 – sesiunea II

la studii universitare de master

 

SEPTEMBRIE 2017

11 – 14 septembrie - Înscrierea candidaților se face la secretariatele facultăților de luni până vineri între orele 8:00 – 16:00, sâmbata între orele 8:00 – 12:00;

15 septembrie - Desfășurarea probei scrise și afișarea rezultatului în urma probei scrise;

15 septembrie - Depunerea, analiza și soluționarea eventualelor contestații privind rezultatul probei scrise și/sau rezultatul concursului și comunicarea deciziei;

18 – 20 septembrie - Încasarea taxei de înmatriculare, a TRANȘEI I din taxa de studii pentru candidații de pe Lista locurilor cu taxă;

21 septembrie - Afișarea listei finale a candidaților înmatriculați pe locurile cu taxă în limita numărului de locuri repartizat.

 

 

REZULTATE

Rezultate finale

ŞTIINŢE HORTICOLE ECOLOGICE

MANAGEMENTUL CONSERVĂRII BIODIVERSITĂTII

TEHNOLOGII PERFORMANTE, MANAGEMENT ŞI MARKETING VITICOL

TEHNOLOGII INTEGRATE DE OBŢINERE ŞI VALORIFICARE A PRODUSELOR HORTICOLE