HORTICULTURĂ

 
 

Planuri de învățământ 2021-2025:

 

Ciclul I de studii cu o durată de 4 ani pregăteşte ingineri diplomaţi.

Specializarea Horticultură este acreditată şi pregăteşte specialişti horticultori cu o instruire completă, tehnică, ştiinţifică şi managerială, capabili să lucreze în unităţi de producţie, cercetare-dezvoltare, învăţământ şi consultanţă, de stat sau private din următoarele sectoare: legumicultură, pomicultură, viticultură şi vinificaţie, floricultură, artă florală, arboricultură ornamentală, arhitectură peisageră, producerea materialului săditor horticol, păstrarea, procesarea şi valorificarea produselor horticole, ameliorarea plantelor horticole.

Absolvenţii ciclului I de studii universitare de licenţă organizate de Facultatea de Horticultură îşi pot continua studiile prin programe de instruire de masterat şi doctorat din ciclurile II şi III de studii universitare.

Misiunea Facultăţii de Horticultură din Bucureşti este de a forma specialişti cu pregătire superioară în domeniul horticol prin cursuri de licenţă, masterat şi doctorat.

În îndeplinirea acestei misiuni, Facultatea de Horticultură din Bucureşti şi-a propus atingerea următoarelor obiective în ceea ce priveşte Specializarea Horticultură:

  • asigurarea unei instruiri temeinice în domeniul ştiinţelor fundamentale şi complementare pentru a inocula viitorilor specialişti rigoarea ştiinţifică necesară în analizarea fenomenelor şi elaborarea conceptelor teoretice şi a soluţiilor practice care stau la baza luării deciziilor tehnologice şi manageriale;
  • formarea horticolă superioară bazată pe asimilarea celor mai noi informaţii tehnologice şi economice din domeniul culturilor horticole şi a direcţiilor de utilizare a produselor horticole astfel încât viitorii specialişti să fie în măsură să asigure funcţionarea optimă a exploataţiilor horticole, a integratorilor specifici din amontele şi avalul horticulturii şi a organismelor profesionale;
  • formarea de specialişti horticultori cu competenţe sporite în domeniul dezvoltării spaţiului rural, apţi să practice o horticultură multifuncţională şi durabilă prin tehnologii prietenoase cu mediul care să protejeze peisajul şi valorile culturale şi sociale ale spaţiului rural;
  • promovarea activităţilor de cercetare în domeniul horticulturii, pregătirea studenţilor şi antrenarea lor în programele de cercetare;
  • asigurarea calităţii procesului educaţional prin perfecţionarea continuă a planurilor de studii şi a metodelor de predare/învăţare, în vederea pregătirii de specialişti competenţi, capabili să răspundă variatelor situaţii şi cerinţe ale prezentului şi viitorului în domeniul exploataţiilor horticole şi a produselor horticole.

 

Departamentul de Bioingineria Sistemelor Hortiviticole

Înființat în toamna anului 2011, Departamentul de Bioingineria Sistemelor Hortiviticole reunește colectivele de Fiziologia plantelor, Legumicultură, Pomicultură şi Tehnologii de prelucrare, Viticultură şi Vinificaţie, reprezentând principala componentă care gestionează învăţământul horticol din universitate.

Activitățile didactice și de cercetare din cadrul acestui departament se realizează, în primul rând, prin programele de studii de licență „Horticultură” (ambele forme de învăţământ - cu frecvenţă şi la distanţă) și studii de master „Tehnologii integrate de producere şi valorificare a produselor horticole”, „Tehnologii performante - management şi marketing viti-vinicol”, „Managementul conservării biodiversităţii” şi „Ştiinţe horticole ecologice” din cadrul Facultății de Horticultură. Totodată, mare parte din cadrele didactice membre ale departamentului desfăşoară activități didactice și de cercetare în cadrul altor programe de studii de licență și master din USAMV București, în centrele de cercetare „Centrul de cercetare pentru studiul calităţii produselor agroalimentare”, „Centrul de Cercetare pentru Pomicultură integrată” şi „Centrul de Studii Viti-Vinicole şi Analiză Senzorială” sau în câmpurile experimentale de la fermele Moara Domnească (jud. Ilfov), Istriţa şi Pietroasele (jud. Buzău).

Atât programele de studii de licență „Horticultură”, cât și cele 4 programe de master, reprezintă componente formative de bază pentru învăţământul universitar şi postuniversitar românesc, încadrându-se în priorităţile de dezvoltare ale universităţii, şi au cunoscut în ultimii ani o dezvoltare continuă din punct de vedere al diversificării şi atractivităţii ofertei educaţionale.

Obiectivele acestor programe de studii se axează pe formarea de specialişti cu pregătire complexă – ştiinţifică, tehnică şi managerială – care să desfăşoare activităţi productive şi de cercetare în domeniile: pomicultură, viticultură şi vinificaţie, legumicultură, floricultură, dendrologie şi amenajari peisagistice, pepinieristică, consultanţă horticolă, producerea şi comercializarea seminţelor şi materialului săditor horticol, ecologie şi protecţia mediului. Dezvoltarea după model european a programelor de studii specifice specializărilor de master „Tehnologii performante - management şi marketing viti-vinicol” şi „Managementul conservării biodiversităţii” au drept scop integrarea învăţământului şi cercetării horticole bucureştene în aria europeană, precum şi recunoaşterea specialiştilor formaţi în universitatea noastră.

 

Director Departament,

Conf. univ. dr. Liliana Bădulescu